İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi


abortion new york

medical abortion cost

cialis generico 10 mg prezzo

tadalafil generico sandoz

imolope lyrics

imolope medicin

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ NEDİR ?

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kalıdırılması veya azaltılmasıyla ilgilenen bilim dalıdır.

1.       İş yerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha insani bir iş ortamı meydana getimek için yapılan metotlu çalışmalar.

2.       Genel anlamda, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etrafındakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.

3.        İş yerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle işyerinde doğabilecek iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı bu husustaki şartları yerine getirmeyi bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin noksansız bulundurulmasını öngören, genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu fakat işçilerinde ön görülen  tedbirlerle ilgili olarak usul ve şartlara uymalarını isteyen bir kavramdır.

Kanun:

İşçilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onların bu konuda bilgilendirmek, İş sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliğine ayrılmıştır. Bu bölümde: iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin ve işverenin yükümlülükleri,iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durumun tespiti halinde iş yerinin kapatılması veya işin durdurulması iş sağlığı ve güvenliğinin iş yeri seviyesinde örgütlenmesi(iş sağlığı ve güvenliği kurulu, iş yeri sağlık birimleri, iş yeri hekimi, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi) çalışma hayatında kadın ve çocuk işçilerim korunmasına yönelik hükümler düzenlenmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

1. Genel konular

·         Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

·         Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

·         İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

·         İşyeri temizliği ve düzeni,

·         Ergonomi,

·         Güvenlik ve sağlık işaretleri,

·         Kişisel koruyucu donanım kullanımı.

2. Sağlık konuları

·         Meslek hastalıklarının sebepleri,

·         Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

·         Biyolojik risk etmenleri,

·         İlkyardım ve kurtarma.

3. Teknik konular

·         Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,

·         Elle kaldırma ve taşıma,

·         Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

·         ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

·         Ekranlı araçlarla çalışma,

·         Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

·         İş kazalarının sebepleri,

·         Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.

·          İş hijyen eğitimi

·         Yüksekte çalışmalar emniyet

·         Yükleme indirme işlerinde emniyet

·         Kapalı alanlarda çalışma emniyet

·         Sektöre özel iş güvenliği eğitimleri inşaat, hafriyat vb sektöre özel eğitimler

 

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?

İş yerinde var olan ya da dışarından gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara denir.

İşverenler iş yerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek olan tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk değerlendirmesi yapmak yükümlüdür. Bu yükümlüğü yerine getirmemesi halinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre 3.234 TL, aykırılığının devamı halinde her ay 4.851 TL para cezasına tabi tutulur.

RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ

 

·         Yapılmış olan risk değerlendirmesi tehlike sınıfına göre:

·         Çok tehlikeli iş yerlerinde en geç 2 yıl da bir

·         Tehlikeli iş yerlerin en geç 4 yıl da bir

·         Az tehlikeli iş yerlerin en geç 6 yıl da bir yenilenir.

·         Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir:

·         İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,

·         İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması

·         Üretim yönteminde değişiklikler olması,

·         İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,

·         Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,

·         Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,

·         İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.